Mångfald, vår nyckel till framgång

Rapid har många anställda och partners med en stor variation i bakgrund, t.ex. olika nationalitet, kultur och religion. Hos och med oss arbetar många olika. För oss är olikheten och variationen viktig, för att inte säga avgörande.

Världen blir mer internationell och vi behöver idag resurser från alla olika hörn av världen. Det gäller att ta tillvara och utveckla dessa kompetenser på ett bra sätt, till den tillvaro och bransch vi verkar i här i Norden. 

Att öppet och inbjudande bevaka människors olika bakgrund är avgörande för vår framgång. Vi väljer att tro på personerna, oavsett vart man kommer ifrån. 

För oss hos rapid är en av de viktigaste framgångsnycklarna och stommen i vår värdegrund just mångfald.

Detta grundas ur vår mångfalds- och jämställdhetspolicy:

  • Rapid värnar alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet vilka ska ges samma möjlighet beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för sin kunskap, vilja och/eller förmåga
  • Rapid ska sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i företaget
  • Vi ska förebygga och förhindra alla typer av trakasserier eller annan kränkande behandling.
  • Människor har olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Vi vill att de bästa egenskaperna hos samtliga anställda skall tas tillvara inom bolaget
  • När sökande till tjänster har likvärdig erfarenhet och kompetens ska vi verka för en jämn könsfördelning inom våra verksamheter för att bidra till en stimulerande arbetssituation och ett bra arbetsklimat.

Detta gäller för alla nivåer i företaget och alla våra arbetsplatser.

> Kontakta oss gärna!