Alla får inte, och kan inte, montera

Arbete på höjd är förenat med stora risker, med både skador och fara för livet. Det är orsaken till att också att det finns höga krav för utförandet, främst formell kompetens och erfarenhet, som tekniska krav på maskiner och utrustning. 

Lagar, författningar och föreskrifter reglerar huvudsakligt kraven på fallskydd och hjälpmedel. Men utöver det måste vi som aktör även tillse att dessa åtföljs i samverkan med krav från tillverkare av materialen som de krav och önskemål som våra beställande kunder har för uppdraget.  

Föreskrifterna som dagligt styr och reglerar vårt uppdrag åt er som kund är bl.a:

  • Systematisk arbetsmiljö (AFS 2001:1)
  • Bygg- och anläggningsarbeten (AFS 1999:03)
  • Ställningar (AFS 2013:4) 

För att möta kraven så tillser vi att vår personal och montörer innehar formella kompetenser för de uppdrag de ställs inför, genom utbildning, tester och certifieringar. Vi tillser också att alla har korrekta hjälpmedel och personlig skyddsutrustning för sitt uppdrag.

Vår produktionsledning innehar utbildningsbevis och certifikat för de olika uppdrag de ställs inför, från planering och projektering till själva utförande och monteringsarbete av ställningar, vädertak, hissar och fasadklättrare.

Kompletterande till detta finns förstås andra formella krav på kompetenser, bl.a. fallskyddsutrustning, säkra lyft, heta arbeten, första hjälpen, skylift.  

Varje uppdrag är unikt och planeras, samordnas och utförs ihop med er som beställare och övriga utförande parter. Alla ska känna sig trygga och förvissade om att de kan arbeta under säkra förhållanden. Vi använder också löpande externa konstruktörer när vidare hållfasthetsberäkningar krävs. 

Vi upprättar alltid en plan för utförandet av uppdraget och utför en slutlig besiktning, skriftligt, när vi lämnar över till den som beställt och eller ska utföra arbete på vårt material. 

Är det hissar och fasadklättrare så utförs alltid besiktning av en extern besiktningsman som också lämnar protokoll med godkännande för vidare användning. 

Det är viktigt att ni som beställare är införstådda med dessa krav och att vi sätter både vår och er säkerhet främst när vi har dialog om olika tekniska lösningar.  

Vi är medlemmar av Sveriges Byggindustrier och är anslutna till kollektivavtalen inom byggbranschen, i det tillser vi även att våra underentreprenörer har och följer avtalen. 

>Kontakta oss gärna